Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

 

Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. 

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-11-17
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-17

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - WCAG 2.1 (poziom AA) . 

 

  • Deklarację sporządzono dnia: 2023-11-17
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-11-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative,  (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/

 

STRONA INTERNETOWA: ZDPGLIWICE.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 92,87%

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 


Dane osoby pełniącej nadzór nad dostępnością:

Imię i Nazwisko: Kamila Krawczyk, Agnieszka Janowska-Chwaliszewska

Adres e-mail: sekretariat@zdpgliwice.pl
Numer telefonu: (32) 234 31 62, (32) 234 06 96

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoby kontaktowe to Kamila Krawczyk, Agnieszka Janowska-Chwaliszewska adres poczty elektronicznej  sekretariat@zdpgliwice.pl, telefon: 32 234 31 62, 32 234 06 96
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacja na temat procedur

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
oraz sposób kontaktu.
Żądania dostępności, skargi, wnioski można kierować do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Gliwicach przez pocztę tradycyjną na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice. Poprzez adres e-mail:  sekretariat@zdpgliwice.pl, dzwoniąc na numer telefonu 32 234 31 62, 32 234 06 96 lub stawienie się osobiście w jednostce.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gliwicach zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedniego do miejsca zamieszkania: https://www.uokik.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Powiatowych ma siedzibę na terenie kompleksu budynków Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Przed wejściem do budynku jest do pokonania krawężnik oraz dwa schody. W zajmowanym budynku nie ma odpowiedniej infrastruktury przystosowanej do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Natomiast osoby poruszające się o kulach bez problemu mogą być obsłużone na parterze siedziby jednostki.

Z uwagi na lokalizację, w przypadku konieczności obsługi osób z szczególnymi potrzebami, jest możliwe załatwienie ich spraw w budynku Starostwa Powiatowego, który jest przystosowany poprzez.:

stosowne oznakowania,
likwidację barier architektonicznych,
likwidację barier komunikacyjnych,
umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
Wejście główne do Starostwa od ulicy Zygmunta Starego jest w pełni dostępne pod względem architektonicznym.
Na parkingu Starostwa, wjazd od ulicy Królowej Bony oznakowano kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
W celu obsługi osób z niepełnosprawnością wydzielono strefę obsługi klienta w Biurze Obsługi Klienta na parterze.
Dostępna jest przenośna platforma do pokonania schodów na pierwszym piętrze obsługiwana przez pracowników Biura Obsługi Klienta.
Przy wejściu od strony parkingu i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami znajduję się winda osobowa obsługiwana przez pracowników Biura Obsługi Klienta.
Dla obsługi osób z niepełnosprawnością zamontowano cztery platformy umożliwiające pokonanie schodów.
Dostosowano 1 łazienkę na parterze na potrzeby osób z niepełnosprawnością, dodatkowo w łazience tej znajduję się przewijak dla dzieci.
W wejściu głównym znajduję się obszar kontroli, punkt Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.


Dostępność tłumacza języka migowego.

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w przypadku konieczności porozumienia się w języku migowym można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego który zatrudniony jest w dziale Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Czas od zgłoszenia potrzeby do zapewnienia kontaktu z tłumaczem uzależniony jest od obecności 
w pracy takiej osoby.

Zgłaszać wniosek o dostęp do tłumacza języka migowego można wiadomością e-mail na adres :  sekretariat@zdpgliwice.pl lub w formie pisemnej na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach 
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.

Więcej informacji o możliwościach udogodnień dla osób o szczególnych potrzebach przedstawia u siebie na stronie Starostwo Powiatowe w Gliwicach:

https://starostwo.gliwice.pl/deklaracja-dostepnosci-starostwa-powiatowego-w-gliwicach

 

  Raport o stanie zapewnieniea dostępu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, siedziba: 44 - 100 GLIWICE, ul. Zygmunta Starego 17.