Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

Strona demonstracyjna - szablon premium

Wzory dokumentów

Zamówienia publiczne

Sieci dróg

Zimowe utrzymanie

Informacje

Planowana zmiana organizacji ruchu na ul. Szpitalnej w Knurowie !

UWAGA !

Planowana zmiana organizacji ruchu na ul. Szpitalnej w Knurowie !

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach w terminie do końca czerwca br. planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2982 S ul. Szpitalna w Knurowie. Zmiany dotyczyć będą rejonu skrzyżowania z ul. Ułanów gdzie docelowo prawy pas dla jadących od centrum w kierunku drogi krajowej Nr 78 będzie pasem prawoskrętnym w ul. Ułanów, natomiast pas lewy prowadzić będzie na wprost.

 

Z uwagi na powyższe zmiany konieczne będzie przesunięcie linii warunkowego zatrzymania. Wyjeżdżający z ul. Ułanów będą musieli w dalszym ciągu ustąpić pierwszeństwo nadjeżdżającym od strony ul. Szpitalnej. Włączenie do ruchu odbywać się będzie natomiast w ramach jednego pasa ruchu co powinno znacząco zmniejszyć ryzyko kolizji na skrzyżowaniu.

 

Wprowadzane zmiany są następstwem zgłoszeń mieszkańców oraz użytkowników drogi.

 

Z uwagi na planowane zmiany w organizacji ruchu prosimy wszystkich użytkowników o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na wprowadzane nowe oznakowanie.

 

Klikając w poniższy link osoby zainteresowane mogą zapoznać się z planowanymi zmianami w  organizacji ruchu.

Planowana zmiana organizacji ruchu na ul. Szpitalnej w Knurowie !

 

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2939 S w PONISZOWICACH

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2939 S w PONISZOWICACH

 

W dniu 08.05.2024 r. zawarta została Umowa z firmą TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. z/s w Jaryszowie, która będzie głównym Wykonawcą zadania.

 

W dniu 10.05.2024 r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla przedmiotowej inwestycji. Zakończenie robót planowane jest natomiast do dnia 08.12.2024 r.

 

W ramach zadania przewiduje się przebudowę drogi na odcinku o dł. około 1 328,5 mb. Inwestycja prowadzona będzie na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – Decyzja Nr 2/23 z dnia 20.11.2023 r., na odcinku od skrzyżowania z drogą do byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego (droga niepubliczna) do okolic posesji nr 1 (połączenie z drogą gruntową).

 

W zakres prac wchodzi m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowa chodnika na długości ok. 1 035,0 m, budowa poboczy o nawierzchni tłuczniowej, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowa zatoki autobusowej, budowa i przebudowa odwodnienia (kanalizacja deszczowa, rowy) wraz z przebudową istniejących przepustów. Projektowane odwodnienie drogi powiatowej zapewni dodatkowo odbiór wód spływających do drogi z terenów przyległych.

 

Zastosowane zostaną też rozwiązania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu, szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego, poprzez wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych. Podniesienie bezpieczeństwa na projektowanych przejściach dla pieszych zostanie zrealizowane poprzez wykonanie ich oświetlenia oraz doposażenie w inteligentny system identyfikacji pieszego.

 

Klikając w poniższy link osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją projektową dla realizowanej inwestycji https://drive.google.com/drive/folders/1ciaMFxNrt9-zoSeOPdnE_Ahom4X4uiX-?usp=share_link

 

 

 

Prace NA ODCINKU PRZYSZOWICE - CHUDÓW ZAKOŃCZONE

 

ROBOTY NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2910 S NA ODCINKU PRZYSZOWICE – CHUDÓW ZAKOŃCZONE !!!

 

W dniu 12.04.2024 r. odbył się odbiór techniczny inwestycji polegającej na rozbudowie drugiego odcinka drogi powiatowej Nr 2910 S pomiędzy Przyszowicami a Chudowem.
Jest to ważny dzień dla Powiatu, bo w ten sposób udało się zakończyć jedną z najważniejszych inwestycji drogowych!! W ramach zadania wybudowano między innymi  ścieżkę pieszo – rowerową wraz z kładką nad potokiem Ornontowickim oraz wymieniono konstrukcję jezdni drogowej z zabezpieczeniem przed szkodami górniczymi. Celem realizacji inwestycji było między innymi:

1) oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od samochodowego w celu poprawy  bezpieczeństwa  niechronionych uczestników ruchu drogowego

2) ujednolicenie parametrów drogi powiatowej pod względem szerokości

3) odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego

4) zapewnienie właściwej nośności i trwałości konstrukcji drogowej.

 

Z uwagi na wprowadzane zmiany w organizacji ruchu wynikające z rozbudowy pasa drogowego i związane z tym procedury wskazujące na konieczność zawiadomienia o powyższym fakcie organu zarządzającego ruchem na 7 dni przed ich wprowadzeniem,

oficjalnie  droga udostępniona do ruchu zostanie w dniu  19.04.2024 r. (piątek)

Natomiast od dnia 20.04.2024 r. (sobota)  przywrócony zostanie po przedmiotowej drodze przejazd pojazdów  komunikacji  zbiorowej oraz obowiązywać zacznie nowy rozkład jazdy dla linii 669.

 

Dziękujemy wszystkim użytkownikom drogi i mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość. Liczymy, że zrealizowane prace wynagrodzą wszystkim czas oczekiwania na końcowy efekt, a komfort podróży na tym odcinku znacząco się polepszy. 

 

Informacja

Informacja

W dniu 11.04.2024 r. (czwartek) w godz. od 8:00 do 16:00
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbędzie się szkolenie pracowników Zarządu Dróg Powiatowych

w Gliwicach.

 

Kontakt z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w tym dniu będzie utrudniony.

 

Informujemy również, że sekretariat w tym dniu będzie działał bez przeszkód.

INFORMACJA NT. PLANOWANYCH REMONTÓW NAWIERZCHNI

INFORMACJA NT. PLANOWANYCH REMONTÓW NAWIERZCHNI

 

  • DROGA POWIATOWA NR 2913 S KLESZCZÓW – TACISZÓW – BYCINA

Remont nawierzchni wykonywany będzie z podziałem na trzy etapy. Zakres prac uzależniony jest od posiadanych na ten cel środków. Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram robót:

ETAP I – odcinek długości ok. 210 mb, w dniu 12.03.2024 r. nastąpi zawarcie Umowy
z Wykonawcą zadania. Planowany termin realizacji robót – II kwartał 2024 r.

ETAP II – odcinek długości ok. 850 mb. Zamówienie z wolnej ręki. Planowany termin realizacji robót – II kwartał 2024 r.

ETAP III – odcinek długości ok. 380 mb. Planowany termin realizacji robót
– II kwartał 2024 r. Przetarg w przygotowaniu.

Zakres każdego z etapów przedstawiony jest na poniższej mapie poglądowej.

 

 

 

  • DROGA POWIATOWA NR 2949 S NIEKARMIA – PONISZOWICE

W dniu 05.03.2024 r. podpisana została Umowa z Wykonawcą zadania na remont drogi powiatowej nr 2949 S Niekarmia – Poniszowice na odcinku ok. 450 mb. Realizacja robót została przewidziana na II kwartał 2024 r.

Zakres zadania przedstawiony poniższa mapa poglądowa.

 

 

  • REMONTY NAWIERZCHNI PRZY UŻYCIU MASY NA GORĄCO ORAZ EMULSJĄ I GRYSAMI.

Umowa z Wykonawcą zadania na remont nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną
na gorąco została zawarta w dniu 06.03.2024 r. Roboty zaczną się od naprawy ubytków występujących na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Knurów.
W ramach robót uzupełniających remonty zostaną przeprowadzone kolejno na drogach powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych pozostałych gmin powiatu gliwickiego.

Informacja nt. wycinki drzew w Żernicy

Odnosząc się do napływających z różnych stron informacji nt. wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2916 S ul. Gliwicka w Żernicy, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach wyjaśnia, że rosnące wzdłuż drogi drzewa zostały ponumerowane w celu ich inwentaryzacji, do której tut. Zarząd został zobligowany, na skutek przeprowadzonej przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach lustracji miejsca wypadku śmiertelnego, do którego doszło na przedmiotowej drodze w dniu 31.12.2023 r.

Mimo ustaleń, że obecna infrastruktura drogowa nie przyczyniła się do zaistniałego zdarzenia, jako zarządca drogi powiatowej musimy podjąć działania mające na celu usunięcie z pasa drogowego potencjalnego źródła zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi, jakim są rosnące w bliskiej odległości od krawędzi jezdni drzewa.

W chwili obecnej pracownicy tut. Zarządu są w trakcie inwentaryzacji drzew.

 

W terenie oznaczono 107 szt. drzew lecz na ten moment nie został złożony wniosek na ich wycinkę, nie zostało też wydane żadne pozwolenie, które zezwalałoby na ich usunięcie.  Na ten moment nie jesteśmy w stanie określić czy i ile drzew zostanie wyciętych i kiedy ewentualna wycinka miałaby nastąpić, gdyż o tym zadecyduje
stosowny organ w decyzji wydawanej zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.).

 

Wskazujemy jednak, że oznaczenie drzew w terenie nie jest jednoznaczne z ich wycinką.

Ponadto informujemy, że w celu poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowej drodze powiatowej tut. Zarząd Dróg planuje do końca I kwartału br. wprowadzenie ograniczenia prędkości na odcinku od Żernicy do Gliwic wraz z ustawieniem znaków ostrzegających kierujących o drzewach rosnących w skrajni drogowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Informacja

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, że zaistniałe od dnia 27.11.2023 r.  niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły Wykonawcy prowadzenie prac a co za tym idzie zakończenie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów- odcinek II” w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym termin ten został wydłużony do 29.03.2024 r.

Należy założyć, że  odbiór zadania i oddanie drogi do pełnego użytkowania nastąpi nie wcześniej niż z końcem  I kwartału br. Niemniej jest to całkowicie uzależnione od zaistnienia sprzyjających warunków atmosferycznych umożliwiających Wykonawcy prowadzenie prac zgodnie z przyjętym reżimem technologicznym.

 

 

 

 

 

 

Numery kont bankowych

NUMERY KONT BANKOWYCH:

 

 

Opłaty za  wydanie zezwolenia I i II kategorii, za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia urządzeń obcych itp. należy uiszczać na konto Zarządu Dróg Powiatowych VeloBank S.A o/ Gliwice  
Nr 68 1560 1081 0000 9040 0005 2408 

 

Opłaty skarbowe

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach : Bank Millennium S.A.
Nr 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055  

Nowe stawki opłat na zajęcie pasa drogowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje,
że od dnia 12.01.2024r. 
obowiązują  nowe stawki opłat na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
zgodnie z
podjętą Uchwałą Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2023r.

Uchwała Rady Powiatu (do pobrania) 

 

INFORMACJA

Informacja!
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach:
W dniu 04.01.2024 r. będzie czynny od godziny
7:00 do 15:00.
W dniu 05.01.2024 r. Zarząd Dróg Powiatowych będzie
nieczynny

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, siedziba: 44 - 100 GLIWICE, ul. Zygmunta Starego 17.